Informacje RODO

RODO

RODO: Zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Walicka  prowadzący firmę pod nazwą Darex Agnieszka walicka i z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kadłubka 9, nr telefonu: 607-714-660 , adres e-mail:biuro@darex-przecinarki.com.pl Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Panią/Pana zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Darex Agnieszka Walicka , podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Darex, podmioty prowadzący działalność pocztową/kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, podmioty prowadzące działalność windykacyjną, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

« wstecz w górę